Imam Hanbali, Penegak Kebenaran

No comment 18 views
Lapax Theme
Lapax Theme

Nama lengkap Imam Hanbali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanbali. Beliau berada dalam garis keturunan yang sama dengan Rasulullah melalui neneknya, Nazar bin Ma’ad bin Adnan.

Imam Hanbali lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Beliau lahir pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah yang diperintah oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Ibunya bernama Sufiah atau Saflah Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani. Imam Hanbali juga disebut Abu Abdullah karena anak sulungnya bernama Abdullah.

Imam Hanbali adalah Imam yang keempat setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi’i. Beliau hidup dalam keadaan miskin karena ayahnya meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda. Beliau pernah bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun kain, dan kadang mengambil upah mengangkat barang-barang milik orang lain. Beliau lebih mementingkan makanan yang halal dan baik. Beliau tidak mau mengharap belas kasihan orang lain.

Sejak kecil, Imam Hanbali sangat suka menuntut ilmu. Beliau hafal Al-Qur’an pada usia 14 tahun kemudian mempelajari ilmu Hadis dan Fikih. Beliau menuntut ilmu hingga berusia 40 tahun. Ketika berusia 16 tahun, Imam Hanbali sudah merantau ke Kufah, Basrah, Syam, Yaman, dan tempat-tempat lain untuk menambah ilmu.

Imam Hanbali rela tidak menikah pada usia muda karena beliau tekun menuntut ilmu. Beliau menikah pada usia 40 tahun. Istri pertamanya bernama Aisyah binti Fadl. Dari Aisyah, beliau mempunyai seorang putra bernama Shalih. Setelah Aisyah meninggal dunia, beliau menikah lagi dengan wanita bernama Raihanah dan mempunyai seorang putra bernama Abdullah. Kemudian beliau menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang budak bernama Husinah setelah istri keduanya, Raihanah, meninggal dunia. Beliau mempunyai lima orang anak dari Husinah, yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad, dan Said.

Guru Imam Hanbali

Imam Hanbali berguru kepada 280 orang ulama di Mekkah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan negeri lainnya. Ulama-ulama tersebut antara lain adalah:

 1. Ismail bin Ja’far
 2. Abbad bin Abbad Al-Ataky
 3. Umari bin Abdillah bin Khalid
 4. Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami
 5. Imam As-Syafi’i
 6. Waki’ bin Jarrah
 7. Ismail bin Ulayyah
 8. Sufyan bin ‘Uyainah
 9. Abdurrazaq
 10. Ibrahim bin Ma’qil

Murid Imam Hanbali

Imam Hanbali menjadi guru ketika berusia 40 tahun. Beberapa murid antara lain:

 1. Imam Bukhari
 2. Imam Muslim
 3. Imam Abu Dawud
 4. Imam An-Nasai
 5. Imam At-Tirmidzi
 6. Imam Ibnu Majah
 7. Imam Asy-Syafi’i. Imam Hanbali juga pernah berguru kepadanya.
 8. Shalih bin Imam Ahmad bin Hanbal
 9. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal
 10. Hanbal bin Ishaq

Imam Hanbali bergelar Al-Hakam karena dapat menghafal lebih dari 700.000 hadis dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu Hadis. Dengan demikian, beliau layak mengeluarkan fatwa dalam hukum Fikih. Imam Hanbali juga seorang yang sangat rajin beribadah, beliau shalat sunah 300 rakaat sehari semalam dan khatam Al-Qur’an seminggu sekali.

Imam Hanbali sangat menghormati guru-gurunya. Beliau segera merapikan diri untuk menyambut kedatangan gurunya, Imam Syafi’i ketika Imam Syafi’i berkunjung ke rumah beliau. Beliau mempersilakan gurunya duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk beliau demi menghormati gurunya.

Imam Hanbali tidak suka bersenda gurau. Sebaliknya, beliau lebih suka berdiam diri dan berpikir. Beliau hanya berbicara jika menjawab pertanyaan tentang hukum agama, lebih suka bergaul dengan orang-orang miskin daripada dengan orang kaya atau pejabat.

Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepada Imam Syafi’i tentang orang yang layak menjadi Qadhi atau hakim di Yaman. Imam Syafi’i menyarankan muridnya, Imam Hanbali. Imam Syafi’i menyampaikan tawaran dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Hanbali ditawari untuk menjabat sebagai Qadhi di Yaman ketika beliau mengunjungi gurunya. Beliau menolak jabatan itu dan berkata, “Saya datang menemui Tuan bukan untuk menerima jabatan dari Khalifah.”

Imam Hanbali terkenal sangat dermawan. Tetangga beliau pernah memberinya sepiring anggur lalu beliau membalasnya dengan memberi gula, garam, dan beberapa piring buah-buahan.

Khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid menganut paham Muktazilah. Paham yang berpendapat bahwa Al-Qur’an adalah makhluk dan bersifat baru. Khalifah memaksa para ulama menerima pendapat itu, tetapi Imam Hanbali menolak pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.

Akibat menentang kehendak Khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid, Imam Hanbali ditangkap lalu dipenjara dan dipukuli dengan rotan. Hal itu dilakukan khalifah untuk memaksanya tunduk pada paham Muktazilah. Beliau dipukul dengan rotan hingga kulitnya mengelupas dan berdarah.

Khalifah Al-Mu’tashim menggantikan Khalifah Al-Makmun yang telah meninggal dunia. Beliau tetap memenjarakan Imam Hanbali demi melindungi paham Muktazilah. Imam Hanbali baru dibebaskan setelah Khalifah Al-Mutawakkil yang menganut mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah berkuasa.

Untuk membujuk Imam Hanbali, Khalifah Al-Mutawakkil menghadiahkan uang sebanyak 10.000 dirham. Beliau menerima hadiah dari khalifah, tetapi kemudian menyedekahkan uang itu kepada fakir miskin.

Di hari tuanya, Imam Hanbali menjadi tempat rujukan banyak orang, khususnya di Baghdad. Dalam menetapkan hukum, beliau lebih mengutamakan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW.

Imam Hanbali meninggal dunia pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah bertepatan dengan 855 Masehi. Pada saat itu, beliau berusia 77 tahun dan dimakamkan di Baghdad.

Kitab Karangan Imam Hanbali

Kitab-kitab karangan beliau, antara lain:

 1. Kitab Al-Musnad terdiri atas 25.000 hadis.
 2. Kitab At-Tafsir Al-Qur’an
 3. Kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh
 4. Kitab At-Tarikh
 5. Kitab Hadits Syu’bah
 6. Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu’akkhar fi Al-Qur’an
 7. Kitab Jawabah Al-Qur’an
 8. Kitab Al-Manasik Al-Kabir
 9. Kitab Al-Manasik Ash-Shaghir

Menurut Imam Nadim, beberapa kitab juga pernah ditulis Imam Hanbali, antara lain:

 1. Kitab Al-Hal
 2. Kitab Al-Manasik
 3. Kitab Az-Zuhd
 4. Kitab Al-Iman
 5. Kitab Al-Masa’il
 6. Kitab Al-Asyribah
 7. Kitab Al-Fadha’il
 8. Kitab Tha’ah ar-Rasul
 9. Kitab Al-Fara’idh
 10. Kitab Ar-Radd ala Al-Jahmiyyah

Sumber :
Abdul Latip Talib. Imam Hanbali, Penegak Kebenaran. Seri Novel Biografi Imam Mazhab. Terbitan Emir Cakrawala Islam, tahun 2015.

Related Search

Lapax Theme
author
Author: 
Kasurau (https://kasurau.com) Portal Berbagai Ilmu dan Khazanah Ke-Islaman. Mari berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.

Leave a reply "Imam Hanbali, Penegak Kebenaran"